Tại ykmusa.com, quyền riêng tư của khách hàng là điều rất quan trọng đối với chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục duyệt và sử dụng trang web ykmusa.com, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây, cùng với chính sách bảo mật liên quan đến trang web này.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm này (“Tuyên bố từ chối trách nhiệm”, “Thỏa thuận”) là thỏa thuận giữa ykmusa.com (“ykmusa”, “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) và bạn (“Người dùng”, “bạn”). Tuyên bố từ chối trách nhiệm này đặt ra các nguyên tắc, điều khoản và điều kiện chung về việc bạn sử dụng trang web ykmusa.com và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào nếu có của nó.

  • Nội dung của các trang của trang web này là thông tin chung của bạn và chỉ sử dụng. Nó có thể thay đổi mà không cần thông báo.
  • Chúng tôi và bất kỳ bên thứ ba nào đều không cung cấp bất kỳ bảo hành hoặc đảm bảo nào về tính chính xác, kịp thời, hiệu suất, tính hoàn chỉnh hoặc tính phù hợp của thông tin và tài liệu được tìm thấy hoặc cung cấp trong trang web này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Bạn thừa nhận rằng những chi tiết và tài liệu đó có thể bao gồm những điểm không chính xác hoặc sai sót và chúng tôi rõ ràng loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự không chính xác hoặc sai lầm nào như vậy ở mức đầy đủ nhất được pháp luật cho phép.
  • Việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin hoặc thành phần nào trên trang web này hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro mà chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ sản phẩm, nhà cung cấp hoặc thông tin nào có sẵn trên trang web này đều đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.
  • Trang web này chứa tài liệu thuộc sở hữu hoặc cấp phép cho chúng tôi. Tài liệu này bao gồm, nhưng không giới hạn, thiết kế, bố cục, giao diện, hình thức và đồ họa. Sao chép bị cấm khác với thông báo bản quyền, là một phần của các điều khoản và điều kiện này.
  • Tất cả các nhãn hiệu được sao chép trên trang web này, không phải là tài sản của hoặc được chứng nhận cho nhà điều hành, được thừa nhận trên trang web.
    Việc sử dụng trái phép trang web này có thể dẫn đến tình trạng bị thiệt hại và / hoặc là hành vi phạm tội.
  • Đôi khi, ykmusa.com cũng có thể dẫn nguồn các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này nhằm mục đích cung cấp thêm thông tin hữu ích cho người dùng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của (các) trang web được liên kết tới.

Chấp Nhận Tuyên Bố Từ Chối Trách Nhiệm Này

Bạn xác nhận là bạn đã đọc Tuyên bố từ chối trách nhiệm này và đồng ý với tất cả các điều khoản và hoàn cảnh của nó. Bằng cách truy cập trang web, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của Tuyên bố từ chối trách nhiệm này. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các điều khoản của Tuyên bố từ chối trách nhiệm, bạn không được phép sử dụng hoặc truy cập trang web.

Liên Hệ Với YKMUSA

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để hiểu thêm về Tuyên bố từ chối trách nhiệm này hoặc muốn liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Tuyên bố, bạn có thể gửi email tới hi@ykmusa.com